Home

De stichting Voices4Peru Nederland is begaan met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Zij moeten zich op straat vermaken of zich bij een criminele bende aansluiten, met alle gevolgen van dien, zoals geweld, roofovervallen, drugsgebruik/-handel, seksslavernij.

Een plaatselijke organisatie (Stichting Voices4Peru) beijvert zich een alternatief te bieden. Deze organisatie is in 2000 opgericht door Daniël M. Klopp om aandacht te vragen en op te komen voor de onderdrukte en gemarginaliseerde individuen en gemeenschappen in Peru. In een voor jongeren van 3, 4 en 5 jaar opgerichte privéschool wordt onderwijs geboden. Hierdoor krijgen deze de mogelijkheid zich uit uitzichtloze situaties op te werken. Verder biedt de organisatie activiteiten voor jongeren van alle leeftijden op tijden dat de school gesloten is. De organisatie heeft bovendien een voetbalclub (met inmiddels 3 divisies) opgericht. Uit recent onderzoek is gebleken dat de criminaliteit onder de clubjongeren daalt.

De Stichting Voices4Peru Nederland heeft ten doel het bijeen brengen van gelden ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting Voices4Peru; bovendien het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee – in de ruimste zin – verband houden.

Ter realisering van een en ander geeft en onderhoudt de Stichting bekendheid van haar bestaan via haar website www.voices4perunederland.nl , kerkelijke contacten, donateurs, facebook V4P Nederland, presentaties op goede-doelen-markten, acties, nieuwsbrieven, flyers enz..

Onze Stichting legt minimaal eenmaal per jaar via deze website verantwoording af van de verrichte activiteiten. Behalve een woordelijk verslag gaat deze verantwoording gepaard met een financieel overzicht waarin de exploitatiegegevens en de vermogenspositie per 1 januari en 31 december van het desbetreffende jaar zijn opgenomen

Bestuur

Het bestuur van Voices4Peru Nederland bestaat uit:
Voorzitter: Hetty Wolters – Schaap
Secretaris: (Vacature)
Penningmeester: Arie Kloosdijk

Hetty

Hettie Wolters-Schaap

Ik hoorde voor het eerst over het werk van Voices4Peru toen de oprichter op een christelijke conferentie vertelde over het werk en het doel van de organisatie. Al gauw werd ik voorbidster van de organisatie en ook op de gebedsgroep van de kerk werd deze organisatie een vast gebedspunt. Door zo intens in gebed te zijn, maakt me erg betrokken en geïnteresseerd en geeft me de passie om me daar en hier voor deze missie in te zetten.

 Arie

Arie Kloosdijk

Ik kwam in contact met Hetty en raakte onder de indruk van haar inzet. Een inzet die stoelt op het begaan zijn met de leefomstandigheden van jongeren in Ventanilla, Lima, Peru. Ik ervaar het als een roeping mij als bestuurslid mede in te zetten voor het verlichten van die leefomstandigheden, zoals dat elders in onze website is weergegeven.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Foto’s project

Impressie foto’s van activiteiten en omgeving van Voices4Peru

Support

We hopen dat u door persoonlijk contact met ons of via de website of Facebook, enthousiast bent geworden voor het werk van onze stichting.

U kunt dit steunen door te bidden voor de gebedspunten die we doorgeven. Ook zou het fantastisch zijn wanneer u andere mensen wilt vertellen over ons werk en hun wilt wijzen op deze website.

Natuurlijk kun u ons ook financieel steunen door een (periodieke) gift over te maken en zo onze droom waarmaken.

Onze bankrekening (IBAN):
NL94 TRIO 0338 6991 63
ten name van Stichting Voices4Peru Nederland

Verantwoording

Jaarverslag Voices4Peru Nederland 2020

Onze hoop en ons gebed zijn dat u, die dit leest, gevrijwaard bent gebleven van het corona-virus.

Hert corona-virus heeft – evenals in zo veel situaties in Nederland – een nadelig effect gehad op de donaties voor de stichting in Peru.

Gelukkig was het voor ons mogelijk in het begin van 2020 meerdere keren een presentatie te houden over het werk in Peru.

Onder andere bij de ouderenmiddag en de kindernevendienst van de Hofstad te Apeldoorn. Ook hadden we daar een boerenkool-buffet, waarvan de opbrengst bestemd was voor ons.

We zijn in Amstelveen geweest en als gevolg daarvan mochten we de opbrengst van twee collectes ontvangen.

En toen kwam het corona-virus ..….

Al onze donateurs hebben een extra nieuwsbrief gekregen over de situatie op de school in Peru. Er is een dramatisch tekort aan mensen, die een kind kunnen ondersteunen om zo een plekje op de privéschool van Voices4Peru te krijgen. En dat terwijl de kinderen van Las Lomas een schreeuwende behoefte hebben aan onderwijs. Het volgen van onderwijs geeft hun de mogelijkheid te ontsnappen aan de uitzichtloze situatie van een leven zonder werk, of uitzicht op het krijgen van werk.

Alle schoolmedewerkers deden en doen mee met het zoeken van nieuwe donateurs; zij blijven de lessen verzorgen die momenteel ook daar online worden verzorgd.

We hebben meerdere keren geld overgemaakt naar Peru, om zo veel mogelijk de tekorten te minimaliseren.

Het is een hard gelag voor Daniel en de medewerkers. Vanwege de coronabesmettingen moesten de activiteiten noodgedwongen stoppen: de school werd gesloten, de voetbaltraining in de “normale” vorm werd gestopt.

Dit betekende echter niet dat er helemaal niets gebeurde: de schoollessen werden digitaal verzorgd, evenals de bijeenkomsten van de jeugdkerk. De voetbaltrainingen vonden plaats op het strand, daar was meer ruimte. De kosten bleven echter.

We hebben eenmalig bijgedragen aan de universiteitskosten van een tiener; vanwege een misverstand dreigde deze tiener te moeten stoppen met zijn opleiding, omdat de betaling op zich liet wachten.

Ook hebben we een paar keer bijgedragen aan voedselhulp aan de armste families die bij het werk van Voices4Peru betrokken zijn.

Er wordt ernstig nagedacht over nieuwere vormen van ondersteuning van de jongeren door b.v. het organiseren van meerdaagse conferenties, toerustingen in een geheel andere omgeving, waarbij het programma wordt afgewisseld met ontspannende activiteiten. We zijn hierover in overleg

8888888888888888888888

Lees hier onze financiële verantwoording 2020 Voices4Peru Nederland

ANBI-status (november 2018)

Onze stichting verkrijgt helaas niet de ANBI-status. De belastingdienst heeft namelijk besloten deze erkenning niet te verlenen; dit omdat Voices4Peru Nederland een buitenlandse stichting (Voices4Peru) ondersteunt die niet als Algemeen Nut Beogende Instelling is gerangschikt in het desbetreffende register. Dit spijt ons zeer. Het laat echter onverlet dat wij ons met hulp van onze donateurs ten volle blijven inzetten voor het doel waarvoor onze stichting is opgericht.